previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

วารสาร : ราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปีที่14 ฉบับที่ 14/2562

ชื่อวารสาร : ราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปีที่14 ฉบับที่ 14/2562 ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน้า : 108 ปีพิมพ์ : 2562 ฉบับที่ : 14 ปีที่ 14  

Read More »

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอสนามชัยเขต

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอสนามชัยเขต ผู้แต่ง :ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : – พิมพ์ลักษณ์ :  เอ็มเอ็น ออฟเซท จำกัด ฉะเชิงเทรา บรรณลักษณ์ : 100 หน้า :  –  ซม. 2561 เลขเรียกหนังสือ : – สาระสังเขป : […]

Read More »

บทความ : ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง : นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นาย นรินทร์ คำวิเชียร ชื่อบทความ : ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อวารสาร : วารสารศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีพิมพ์ : 2556 ฉบับที่ : 9 ปีที่ 9 หน้าที่ : 37 – 41   […]

Read More »

บทความ : ฉะเชิงเทราเมืองหน้าด่าน

ผู้แต่ง  : อิงตะวัน  แพรลูกอินทร์ ชื่อบทความ : ฉะเชิงเทราเมืองหน้าด่าน ชื่อวารสาร : วารสารศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีพิมพ์ : – ฉบับที่ : – หน้าที่ : 52 – 56

Read More »

เรือ

ชื่อเรื่อง : เรือ ผู้แต่ง : ประเสริฐ ศรีรัตนา จินดา  เนื่องจำนงค์ พิมพ์ครั้งที่ : – พิมพ์ลักษณ์ :  – บรรณลักษณ์ : 24 หน้า :  –  ซม. เลขเรียกหนังสือ : – สาระสังเขป : เรือเป็นยนตกรรม แห่งภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยให้มนุษย์ขับเครื่องเดินทางไปในลำน้ำ […]

Read More »

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพ ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้วิจัย :  อารียา บุญทวี หัวหน้าโครงการ จินดา เนื่องจานงค์ ผู้ร่วมวิจัย วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย  สถาบัน/หน่วยงาน : งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา […]

Read More »