Get Adobe Flash player

สถานที่สำคัญ

แหล่งที่มาเศรษฐกิจสังคม

ศ.1

ชื่อ เขื่อนทดน้ำบางปะกง

สถานที่ตั้ง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม

        เขื่อนทดน้ำบางปะกง เป็นเขื่อนทดน้ำความยาวทั้งสิ้น ๑๐๐ เมตร จุดประสงค์ของการสร้างเขื่อนนี้เพื่อป้องกันน้ำเค็ม และรับน้ำจากส่วนบนของพื้นที่มาใช้ในพื้นที่ตอนล่าง น้ำจากเขื่อนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ถึงปีละ ๔๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ในการเกษตรชลประทาน อุตสาหกรรม การอุปโภค บริโภค และการประมง

ปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

       เขื่อนทดน้ำบางปะกงเป็นเขื่อนที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุน ขึ้นไปถึงจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เมื่อสร้างเขื่อนทดน้ำเสร็จแล้วสามารถกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ประโยชน์ในการ เกษตรได้มากมาย โดยจะมีการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบไปตามพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ แต่จะมีผลกระทบในเรื่องของสัตว์น้ำที่จะไม่สามารถขึ้นไปวางไข่แพร่พันธุ์ทาง ต้นน้ำได้เหมือนแต่ก่อนเท่านั้น

        เส้นทางเข้าสู่เขื่อนทดน้ำบางปะกง ออกจากตัวเมืองไปตามถนนสายฉะเชิงเทรา – บางน้ำเปรี้ยว เลี้ยวขวาไปตามถนนสู่กิ่งอำเภอคลองเขื่อน ถึงทางแยกเข้าเขื่อนทดน้ำบางปะกงเลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยางเข้าสู่ตัวเขื่อนทด น้ำบางปะกง ๕ กิโลเมตร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฤาไน

 ป่า.1

ชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฤาไน

สถานทีตั้ง กิ่งอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลักษณะทั่วไป   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน มีเนื้อที่ ๖๔๓,๗๕๐ ไร่ เป็นป่าผืนใหญ่รอยต่อ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรี นับเป็นป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกและอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตร

ความสำคัญ  เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน เป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่านานาชนิด อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีนกอยู่ราว ๒๐๐ ชนิด นับเป็นแหล่งดูนกชั้นเยี่ยม และมีนกขุนทองและไก่ฟ้าพญาลออาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของตะวันออก และแห่งที่สองของประเทศไทยต่อจากสถานีวิจัยสัตว์ป่านางรำที่ห้วยขาแข้ง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ น้ำตกอ่างฤาไน หรือน้ำตกบ่อทองซึ่งสวยงาม และมีสายน้ำไหลตลอดปี

ปัญหาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน  เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์ป่าอ่างฤาไน ยังมีสภาพเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์มาก จึงทำให้มีกลุ่มบุคคลเข้าไปคุกคามต่อสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่มากมาย เป็นการกระทำที่แฝงเร้นด้วยผลประโยชน์นานัปการ ทางราชการก็จำเป็นต้องดำเนินการพิทักษ์ผืนป่าแหล่งสุดท้ายของภาคตะวันออกนี้ ไว้

เส้นทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน  จากจังหวัดฉะเชิงเทราไปตามเส้นทางหมายเลข ๓๐๔ ถึงอำเภอพนมสารคาม เลี้ยวขวาผ่านอำเภอสนามชัยเขต ตรงไปยังอำเภอท่าตะเกียบถึงบ้านหนองคอก จากบ้านหนองคอกไปตามเส้นทางเพื่อความมั่นคงผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลัก กิโลเมตรที่ ๑๖ ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน

อำเภอท่าตะเกียบ

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ตก.1

เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ 643,750 ไร่ ตั้งอยู่ในใจกลางของพื้นที่ป่าผืนใหญ่ เป็นรอยต่อ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรี เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของภาคตะวันออก สภาพภูมิประเทศทั่วไปมีความลาดชันไม่มากนัก โดยทั่วไปมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 30-150 เมตร มีพื้นที่ป่าปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกงทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทรา คลองโตนดจังหวัดจันทบุรี และแม่น้ำประแสในจังหวัดระยอง บริเวณป่ามีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกพันธุ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมี น้ำตกอ่างฤาไน อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าประมาณ 2 กม.
การเดินทาง จากตัวเมืองใช้เส้น ทางฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม จากอำเภอ พนมสารคามใช้เส้นทางหมายเลข 3245 ถึงอำเภอท่าตะเกียบ จากนั้นไปตามเส้นทางราดยาง สู่บ้านหนองคอก ระยะทาง 57 กม. จากนั้นใช้เส้นทางสู่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วอีกประมาณ 15 กม. จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทราอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผู้ที่มีความ ประสงค์จะเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะต้องขออนุญาตจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ โทร. 579-7223, 579-5734

         เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ 643,750 ไร่ ตั้งอยู่ในใจกลางของพื้นที่ป่าผืนใหญ่ เป็นรอยต่อ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรี เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของภาคตะวันออก สภาพภูมิประเทศทั่วไปมีความลาดชันไม่มากนัก โดยทั่วไปมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 30-150 เมตร มีพื้นที่ป่าปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกงทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทรา คลองโตนดจังหวัดจันทบุรี และแม่น้ำประแสในจังหวัดระยอง บริเวณป่ามีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกพันธุ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมี น้ำตกอ่างฤาไน อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าประมาณ 2 กม.การเดินทาง จากตัวเมืองใช้เส้นทางฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม จากอำเภอ พนมสารคามใช้เส้นทางหมายเลข 3245 ถึงอำเภอท่าตะเกียบ จากนั้นไปตามเส้นทางราดยาง สู่บ้านหนองคอก ระยะทาง 57 กม. จากนั้นใช้เส้นทางสู่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วอีกประมาณ 15 กม. จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทราอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผู้ที่มีความ ประสงค์จะเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะต้องขออนุญาตจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ โทร. 579-7223, 579-5734

2. อ่างเก็บน้ำคลองสียัด

ตก.2

ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลท่าตะเกียบ ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 90 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 3259 ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ภูมิทัศน์ โดยรอบมีความสวยงาม สามารถเล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา ขี่จักรยาน เดินป่า พักแรมกางเต็นท์บริเวณริมอ่างเก็บน้ำได้ เหมาะเป็นสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำและพักผ่อนชมธรรมชาติ ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำมีศาลเจ้าพ่อเขากา เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านบริเวณนั้น

3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่

ตก.3

ตั้งอยู่บนเส้นทางสาย 3259 (พนมสารคาม-ท่าตะเกียบ) ก่อนถึงอำเภอท่าตะเกียบ ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่วิจัยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากใกล้จะสูญ พันธุ์ เปิดเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจภายในสถานีมีลิง ชะนี ค่าง หมี นกยูง นกเป็ดก่า ฯลฯ

อำเภอบ้านโพธิ์

บพ.1

ตลาดคลองสวน 100 ปี

         ตั้งอยู่ในเขตตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราและเทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ในอดีตคลองสวนเป็นเส้นทางสำหรับเดินทางไปกรุงเทพมหานคร จากประตูน้ำท่าถั่ว (ฉะเชิงเทรา) แล่นผ่านตลาดคลองสวน ก่อนจะแล่นเข้าสู่ประตูน้ำ (วังสระปทุม) กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวคลองสวนทั้งชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม วัฒนธรรมผสมผสาน การดำรงชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงเจ วัด สุเหร่า จะตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน และตลาดแห่งนี้จะเป็นแหล่งนัดพบของผู้คนมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติอัน ได้แก่ ร้านกาแฟ สำหรับผู้ที่สนใจจะชมบรรยากาศของวิถีชีวิตร่วมสมัยย้อนยุคกว่า 100 ปี ชิมอาหารอร่อยทั้งอาหารคาวที่มีสูตรเฉพาะ ขนมหวาน กาแฟสูตรโบราณดั้งเดิม ชมของเก่าและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า สามารถแวะชมได้ที่ตลาดคลองสวน 100 ปีแห่งนี้แห่งเดียว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลคลองสวน โทร 0-2739-3253, 0-2739-3329

ภาพกิจกรรม

สิงหาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ความเห็นล่าสุด