Get Adobe Flash player

ด้านท้องถิ่น

ทถ.1
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
เกิด วันที่ 1 มกราคม 2499

สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บิดา นายอนันต์ ฉายแสง

มารดา นางเฉลียว ฉายแสง

พี่น้องร่วมบิดา-มารดา

1. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

2. นายกลยุทธ ฉายแสง (นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง)

3. นายวุฒิพงษ์ ฉายแสง

4. นางฐิติมา ฉายแสง

การศึกษา

สำเร็จประถมศึกษา จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำเร็จมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สำเร็จปริญาตรี B.A. Economics State University of New York Buffalo, New York, U.S.A.

สำเร็จปริญญาโท M.A. Economics The American University, Washington D.C., U.S.A.

ตำแหน่งทางการเมือง

2529,2531,2535/1,2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา

2529-2530 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลัง

2529-2531 เลขานุการคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ

2531 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2531-2534 เลขานุการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน

2534 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2535-2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

535-2538 โฆษกพรรคความหวังใหม่

2538-2539 ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2539-2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

2541-2542 เลขาธิการพรรคความหวังใหม่

2543 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

 2544 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 2548 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 2549 รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 2550 รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

เครืองราชอิสริยาภรณ์

 2529 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

 2531 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

 2533 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

 2539 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

 2539 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 2543 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 441/12 ถนนศุภกิจ ซอยศุภกิจ 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3851-1210 โทรสาร 0-3851-2307

 

ทถ.2

 นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม

ประวัติ
        นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาเป็นหมอยาพื้นบ้าน มารดาเป็นชาวนา หลังจบการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมปีที่ ๔ แล้ว ได้ออกรับจ้างทำงานทั่วไป จนกระทั่งอายุ ๑๕ ปี จึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อทำงาน โดยเป็นลูกจ้างในกิจการต่าง ๆ หลายแห่ง ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาด้วยตนเอง (ศึกษาผู้ใหญ่) จนสอบเทียบได้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครั้น พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้เดินทางกลับบ้านและบวชเป็นพระภิกษุที่วัดใกล้บ้านเป็นเวลา ๖ เดือนเมื่อลาสิกขาบทแล้วได้กลับเข้ากรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำงาน ต่อมาได้ถูกเกณฑ์ทหารเข้าประจำการอยู่ ๒ ปี หลังปลดประจำการได้กลับไปอยู่ที่หมู่บ้านห้วยหิน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลาง เป็นนายทุนปล่อยกู้ในท้องถิ่น และในขณะเดียวกันก็ทำไร่ไปด้วย การเป็นนายทุนทำให้เข้าใจสภาพชาวบ้านที่ถูกเอาเปรียบ จนตัวเองไม่สามารถทนต่อความรู้สึกที่เข้าไปมีส่วนร่วมได้ จึงเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว แต่ราคาของพืชผลไม่แน่นอน ทำให้เป็นหนี้เป็นสินจนต้องขายที่ดินส่วนใหญ่เพื่อปลดเปลื้องหนี้ โดยเหลือที่ทำกินอยู่เพียง ๙ ไร่เศษจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อหวังผลกำไรแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้ต้องกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยการปลูกพืชเพื่อให้ตนเองพอกินก่อนเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อหารายได้ มาเป็นการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในลักษณะพึ่งพาตนเอง และสร้างหลักประกันให้แก่ชีวิตอย่างถาวร ซึ่งการดำเนินชีวิตอยู่บนหลักธรรมแห่งการพึ่งตนเองนี้ ทำให้ชีวิตที่ล้มเหลวดีขึ้นและยังสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้ จนเป็นที่รู้จักกันทั้งในหมู่เกษตรกร ข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในฐานะปราชญ์ชาวบ้านที่ได้พัฒนาที่ดินให้เป็นวนเกษตร เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองและการพัฒนาแบบยั่งยืนผลงาน
      ท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านประสานผลประโยชน์ระหว่างชุมชนกับราชการ เป็นต้นแบบการพึ่งตนเองโดยพัฒนาที่ดินให้เป็นวนเกษตรแก่ผู้สนใจขอเข้าดูงาน ปีละหลายพันคน เป็นวิทยากรบรรยายให้การอบรมทางวิชาการ เป็นกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การศึกษาระดับชาติ เป็นผู้ฟื้นฟูทำนุบำรุงวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นผู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักและรู้คุณค่าของป่า เป็นวุฒิสมาชิก เป็นคนดีศรีสังคม และเป็นอื่น ๆ อีกมากนอกจากนี้ตลอดเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา คำบรรยายในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับการเรียบเรียงและนำมาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือมากมาย เช่น วนเกษตรวิถีใหม่แห่งการพึ่งตนเองและฟื้นฟูธรรมชาติ สู่สังคมวนเกษตรสำนึกอิสระของชาวนาชาวไร่ ความคิดของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม และสังคมถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ความใฝ่ฝันของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เป็นต้น

 ทถ.3

 

นายไกรสร นันทมานพ

 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เกิด วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2474
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 บิดา นายเจริญ นันทมานพ

 มารดา นางเชื่อม นันทมานพ

พี่น้องร่วมบิดา-มารดา

 1. นายธงชัย นันทมานพ (ถึงแก่กรรม)

 2. นายประเสริฐ นันทมานพ

 3. นายทองปาน นันทมานพ

 4. นางสุทธิจิต วานิชเสนีย์

 5. นางสอางค์ นันทมานพ

 6. นายทวีทรัพย์ นันทมานพ (ถึงแก่กรรม)

ครอบครัว สมรสกับ นางมุกดา นันทมานพ เป็นธิดา นายกิมชำ แซ่แบ้ กับ นางซิวฮั้ว แซ่ตั้ง มีบุตร – ธิดา รวม 3 คน

 1. นางโสมอุษา เนรกัณฐี

 2. นายเอกวิทย์ นันทมานพ

 3. นายพิษณุ นันทมานพ

การศึกษา

 2484 สำเร็จประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดพงษาราม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2487 สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมงคลวิทยา ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2544 กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ประวัติรับราชการ

 2495 ตำรวจ(ตำรวจเกณฑ์) ประจำกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

2502 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

2504 กำนันตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
5 ธันวาคม 2522 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
5 ธันวาคม 2524 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
5 ธันวาคม 2526 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
5 ธันวาคม 2528 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
5 ธันวาคม 2530 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
5 ธันวาคม 2539 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
5 ธันวาคม 2542 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ก.) เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 2
รางวัลและเกียรติคุณ
 
1. กำนันดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2514
2. กำนันดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2516
การดำรงตำแหน่งในมูลนิธิและคณะกรรมการต่าง ๆ

 1. นายกสมาคมพุทธอุปถัมภ์แห่งประเทศไทย

 2. นายกสมาคมอุตสาหกรรมกป่าไม้แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งทางการเมือง
 
2522-2526 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยที่ 1
2522 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2523 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2526 – 2529 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยที่ 2
2529 เลขาธิการพรรคก้าวหน้า
2529 – 2531 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยที่ 3

2534 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)

2535 ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2537 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
2539 – 2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยที่ 4
2542 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ถนนพนมสารคาม – สนามชัยเขต ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3855-1171โทรสาร 0-3855-1172
 
เสียชีวิต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

 ทถ.4

 

ดร . บุญเลิศ ไพรินทร์
         ดร . บุญเลิศ ไพรินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ . ศ . 2484 ที่ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า เป็นบุตรชายของนายจ้อย และนางพิศ ไพรินทร์ ศึกษาระดับมัธยมต้น จากโรงเรียนแผนใหม่บางคล้า ( ปัจจุบัน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง ) และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับทุนของจังหวัดไปเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จบปริญญาตรีจากวิทยาลัย การศึกษาประสานมิตรและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ . ศ . 2542
        ดร . บุญเลิศ ไพรินทร์ ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543

 ทถ.5

 

 นายวิจิตร คุณาวุฒิ
        นายวิจิตร คุณาวุฒิ เกิดวันที่ 23 มกราคม พ . ศ . 2465 ที่ตำบลบางคล้า เป็นบุตรของนายสุจินต์และนางหลด คุณาวุฒิ ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนประชาบาลวัดแจ้ง อำเภอ บางคล้า จากนั้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับมัธยมปลายและสำเร็จการศึกษา ขั้นเตรียมปริญญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

 พ . ศ . 2482 นายวิจิตร คุณาวุฒิ ประกอบอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์และเขียนเรื่องสั้น

 พ . ศ . 2483 เข้าวงการโดยแสดงภาพยนตร์ กำกับการแสดง และเขียนบทภาพยนตร์

 พ . ศ . 2503 ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากภาพยนตร์ เรื่อง “ มือโจร ” ซึ่งเขียนบทและกำกับการแสดงเอง หลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง รางวัลพระสุรัสวดี รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ รางวัลจากการประกวดภาพยนตร์เอเซีย จนได้รับสมญาว่า เศรษฐีตุ๊กตาทอง

 พ . ศ . 2530 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติประกาศยกย่องให้นายวิจิตร คุณาวุฒิ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ . ศ . 2535 ได้รับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พ . ศ . 2535 ได้รับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 นายวิจิตร คุณาวุฒิ ถึงแก่กรรมวันที่ 31 กรกฎาคม พ . ศ . 2540 เมื่อมีอายุได้ 75 ปี

 

 ทถ.6

 

น ายชัยชนะ บุญนะโชติ
         นายชัยชนะ บุญนะโชติ เกิดวันที่ 5 มกราคม 2485 เป็นบุตรนายบุญชู และนายแฉ่ง บุญนะโชติ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า นายชัยชนะ บุญนะโชติ ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เกิดและเข้าสู่วงการบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเมื่อ อายุ 16 ปี เพลงที่ทำให้นายชัยชนะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมีหลาย เพลง เช่น แตงร่มใบ ล่องใต้ ใจนางเหมือนทางรถ ชายสามโบสถ์ เป็นต้น
         นอกจากการร้องเพลงแล้วนายชัยชนะยังมีความสามารถในการแต่งเพลงอีกด้วย นายชัยชนะมีผลงานเพลงที่แต่งมากกว่า 50 เพลง ด้วยคามสามารถดังกล่าวจึงได้รับพระราชทาน เข็มเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 1 จากเพลง แตงร่มใบ และครั้งที่ 2 จากเพลงชายสามโบสถ์
        นายชัยชนะ บุญนะโชติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลป การแสดง ( นักร้องเพลงลูกทุ่ง ) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2541

 

 ทถ.7

 

นายชลอ วนะภูติ

 

         นายชลอ วนะภูมิ เกิดวันที่ 31 มีนาคม พ . ศ . 2458 ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า เป็นบุตร นายวอน และนางจบ วนะภูติ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย พ . ศ . 2471 สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ . ศ . 2476 มหาวิทยาลัยธรรมและการเมือง พ . ศ . 2477 และใน พ . ศ . 2487 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมินิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา รับราชการครั้งแรกเป็นอักษรเลขจังหวัดพัทลุง พ . ศ . 2477 พ . ศ . 2497 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร พ . ศ . 2511 เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งสูงสุด ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยใน พ . ศ . 2517

ทถ.8

 ดร . โกวิท วรพิพัฒน์
           เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน พ . ศ . 2476 ที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอ บางคล้า ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดใหม่บางคล้า ( อุดมกิจ ประชาสรรค์ ) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญา ศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน พ . ศ . 2535 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิธารน้ำใจ ให้เป็นคนไทยตัวอย่าง ประมาณเดือนกันยายน 2543 แพทย์ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับอ่อน ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และถึงแก่อนิจกรรมในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2543 สิริรวมอายุได้ 68 ปี

 

 ทถ.9

 

พลอากาศเอกสนั่น ทั่วทิพย์
          พลอากาศเอกสนั่น ทั่วทิพย์ เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ . ศ . 2482 เป็นบุตร นายสาคร และนางผิน ทั่วทิพย์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่น 5 ปี พ . ศ . 2500 สำเร็จจากโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ . ศ . 2506

พ . ศ . 2508 ไปราชการสงครามเวียดนาม

พ . ศ . 2512 ไปราชการสงครามเกาหลี

พ . ศ . 2517 เป็นนักบินประจำอากาศยานพระราชพาหนะ

พ . ศ . 2520 เป็นราชองค์รักษ์เวร

พ . ศ . 2536 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

พ . ศ . 2541 เป็นราชองครักษ์พิเศษ และใน พ . ศ . 2542 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศจนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2543

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ภาพกิจกรรม
สิงหาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ความเห็นล่าสุด