previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

งานวิจัย : รวมผลงานวิจัยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หัวเรื่อง : รวมผลงานวิจัย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีพ.ศ. 2548 – 2553 ผู้จัดทำ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี : พ.ศ. 2548 – 2553 จำนวนหน้า : 97 หน้า

Read More »

สภาพทางภูมิศาสตร์

  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 5,370.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา ลิปดา ถึง 13 องศา 15 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 50 ลิปดา 102 องศา 1 ลิปดาตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทราจัดไว้ในเขต ภาคตะวันออก หรืออยู่ในพื้นที่ […]

Read More »

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจังหวัด ประกอบด้วย ที่ราบเชิงเขามีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก และที่ราบลุ่มแม่น้ำ จากทางทิศตะวันออกสุดจรดด้านตะวันตก ดังนั้น พื้นที่เกษตรกรรมจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นที่ราบลูกฟูกเหมาะแก่การทำไร่ และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่เฉพาะในเขตอำเภอพนมสารคาม และอำเภอแปลงยาว ส่วนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด บริเวณอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง พื้นที่ส่วนนี้อยู่ในเขตชลประทานเหมาะแก่การทำนาข้าว ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะสภาพภูมิอากาศเป็นแบบเขตเมืองร้อน หรืออากาศร้อนขึ้น แถบเส้นศูน์ อณหภูมิ จะสูงเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม […]

Read More »