หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอบางปะกง

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบางปะกง

ผู้แต่ง :วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์

สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ

ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง

นวงลออ อนุสิทธิ์

ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล

สุรพล โต๊ะสีดา

อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2558

บรรณลักษณ์ : 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

เลขเรียกหนังสือ :

สาระสังเขป : อำเภอบางปะกงมีลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นราบลุ่มแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลเล็กน้อย พื้นที่บางส่วนอยุ่ติดทะเล เป็นป่าชายเลน ทำให้แม่น้ำบางปะกงมีสภาพ น้ำจืดน้ำเค็มสลับกันประมาณ 6 เดือน ก่อให้เกิดรูปแบบวิถีการหล่อเลี้ยงชีวิต วัฒนธรรมเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกง มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ ศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ควรค่าศึกษาและอนุรักษ์ไว้ศึกษาต่อไป