แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอแปลงยาว

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอแปลงยาว

ผู้แต่ง : วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์

โยธิน จี้กังวาฬ

อรวรรณ เล็กชะอุ่ม

ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

นวลลออ อนุสิทธิ์

ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล

สุรพล โต๊ะสีดา

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556

บรรณลักษณ์ : 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป :