หนังสือวิชาการ : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์

ผู้แต่ง : อารียา บุญทวี

วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์

สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ

ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง

นวงลออ อนุสิทธิ์

ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล

สุรพล โต๊ะสีดา

อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556

บรรณลักษณ์ : 74 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : การตั้งชุมชนของคนในสมัยดบราณมักเลือกทำเลอยุ่ใกล้แหล่งน้ำ เมื่ออพยพมาตั้งบ้านเรือนหลายๆ ครัวเรือนมากขึ้น ก็เกิดเป็นหมุ่บ้าน แล้วจึงสร้างวัด หรือศาสนสถานเอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ถ้าหากจะคาดคะเนว่าชุมชนใดมีอายุเท่าใด หลักฐานที่พอจะเป็นที่เชื่อถือได้ก็คือวัด