วีดีทัศน์ : ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

 ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : ”ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์

สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม