บทความเรื่อง : ประเพณีงานแห่นางแมว

เรื่อง : ประเพณีงานแห่นางแมว

โดย : ศูนย์ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูล : นายเชาวลิต ศรีสมบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร