บทความเรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมกับการสืบสานประเพณีบุญหลังบ้าน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมกับการสืบสานประเพณีบุญหลังบ้าน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : อารียา  บุญทวี

อ้างอิงจาก : วารสารศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น: (ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 หน้าที่ 12-15)