บทความเรื่อง : งานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว

เรื่อง : งานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว

โดย : ศูนย์ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูล : นายเชาวลิต ศรีสมบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร