งานวิจัย : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน)

ผู้วิจัย :

  1. นางสาวอารียา  บุญทวี หัวหน้าโครงการวิจัย
  2. นายจินดา  เนื่องจำนงค์  ผู้ร่วมวิจัย
  3. นายวชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย

สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปี : 2558
จำนวนหน้า : 185 หน้า

  • บทคัดย่อ : วิจัยเรื่องนี้กล่าวถึง
  • กองทุนวัฒนธรรมตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • กองทุนวัฒนธรรมตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • กองทุนวัฒนธรรมตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • กองทุนวัฒนธรรมตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • กองทุนวัฒนธรรมตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา