งานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน

หัวเรื่อง :  กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน  กิ่งอำเภอคลองเขื่อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย  :  นายจินดา  เนื่องจำนงค์

ดร.เทพนคร   ทาคง

น.ส.อารียา  บุญทวี

นายชูชาติ  นาโพตอง

นายกิจจา   สิงห์ยศ

นางอรวรรณ  แสงอรุณ

น.ส.นวลลออ   อนุสิทธิ์

สถาบันหน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา

ปี : 2550

จำนวนหน้า : 70 หน้า

บทคัดย่อ : การวิจัยนี้มี /วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาการแปรรูปตะไคร้
๒. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เรื่องตะไคร้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ประชากรหมู่ ๒,๓ และหมู่ ๔ ต.คลองเขื่อน กิ่งอ.คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในชุมชน