หนังสือวิชาการ : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรื่อง : องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2556

บรรณลักษณ์ : 153 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป  : อาเซียน (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) มีชื่อเต็มว฽า สมาคม ประชาชาติแห่฽งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้฾ เกิดจากความร่฽วมมือจาก 15 ประเทศ โดยในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กฎบัตรอาเซียนได้฾เริ่มมีผลบังคับใช฾้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยได้฾เข฾้าดํารงตําแหน่฽ง ประธานอาเซียนที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้฾าภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได฾้รับรองปฏิญญาชะอํา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ว฽่าด้฾วยแผนงานสําหรับการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนประกอบด้฾วย ๓ เสาหลักคือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยอาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคม เดียวกันให฾สําเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 หรือในปี ค.ศ. 2015 ดังนั้น ศูนยแศิลปะ วัฒนธรรมและท฾องถิ่น จึงเล็งเห็นและตระหนักถึงการเรียนรู฾เกี่ยวกับสังคมและ วัฒนธรรมของ 10 ประเทศในกลุ฽มประชาคมอาเซียนว฽ามีความจําเป็นอย฽างยิ่ง จึงได฾รวบรวมองคแความรู฾ทาง วัฒนธรรมของสมาคมประชาชาติแห฽งเอเชียตะวันออกเฉียงใต฾ ประกอบด฾วยเมืองหลวง ดอกไม฾ประจําชาติ ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ การแต฽งกายประจําชาติ อาหารประจําชาติ สถานที่ท฽องเที่ยวที่สําคัญและนาฏศิลป฼ ของประเทศในกลุ฽มประชาคมอาเซียน ซึ่งผู฾จัดทําหวังเป็นอย฽างยิ่งว฽าเป็นประโยชนแแก฽นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนผู฾สนใจทั่วไป ได฾ศึกษาค฾นคว฾าเพื่อนําไปสู฽การเตรียมพร฾อมเข฾าสู฽ประชาคมอาเซียนภายใต฾คําขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศนแ หนึ่งเอกลักษณแ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) ศูนยแศิลปะ วัฒนธรรมและท฾องถิ่น 22 เมษายน 2556