previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

รายงานการวิจัยและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยงริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงบริเวณโบราณสถานที่ อาคารไม้สักทอง ค่ายทหารศรีโสธร และตลาดบ้านใหม่ (ตลาดริมน้ำเดิม)ให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

หัวเรื่อง : โครงการวิจัย รายงานการวิจัยและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยงริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงบริเวณโบราณสถานที่ อาคารไม้สักทอง ค่ายทหารศรีโสธร และตลาดบ้านใหม่ (ตลาดริมน้ำเดิม)ให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผู้วิจัย :  คนึงนิตย์  ชื่นค้า และคณะ สถาบัน/หน่วยงาน :  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนันสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ปี  : 2548 จำนวนหน้า : 266 หน้า บทคัดย่อ : เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เชิงวิจัย 6 ประการ คือ […]

Read More »

โครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : โครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  ดร.พรัชรา  ทิพยมหิงค์ สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2548 จำนวนหน้า : 81 หน้า บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการสืบทอดการทำขนมจากเริ่มจาการรับประทานภายในครอบครัว เป็นการสืบทอดระบบครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ไม่มีการจดบันทึกสูตรขั้นตอนการทำขนมจากไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้วิธีเล่าสู่กันและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และฝึกหัดทำด้วยตนเอง วิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหาแนะทางในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมจาก รวมทั้งการนำเสนอการจัดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อที่สามาถเชื่อมโยงความรู้ผ่านเครือข่ายให้กับชุมชน […]

Read More »

การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  นางสาวลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล   สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2550 จำนวนหน้า : 259 หน้า บทคัดย่อ : การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตนำ้ตาลจากตาลโตนด เพื่อการส่งเสริมและสืบทอดวัฒนะรรมภูมิปัญญาการประกอบอาชีพผลิตน้ำตาลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ […]

Read More »

รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  ผ่องศรี  มาสขาว อารียา   บุญทวี วาทิตา  เอื้อเจริญ สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2547 จำนวนหน้า : 81 หน้า บทคัดย่อ :  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นมาและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกเล้ย […]

Read More »

วิจัย : ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  วิชัย  พงษ์โหมด บุญมา  พงษโหมด สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2547 จำนวนหน้า : 111 หน้า บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบข้อมูลการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอยุ่ในชุดวิชาสารนิพนธ์หลักสูตรประกาศนียบีตร บัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 818 หมู่บ้าน […]

Read More »

วิจัย : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว

หัวเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว ผู้วิจัย :  นิสา เมลานนท์ สถาบัน/หน่วยงาน : ภาควิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : – จำนวนหน้า : 62 หน้า บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้น วิเคราะห์และรายงานศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ไว้มิให้สูญหาย และคงอยู่คู่บ้านเมืองไปตราบนานเท่านาน โดยเฉพาะละครชาตรเมืองแปดริ้ว […]

Read More »