รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย :  ผ่องศรี  มาสขาว

อารียา   บุญทวี

วาทิตา  เอื้อเจริญ

สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปี  : 2547

จำนวนหน้า : 81 หน้า

บทคัดย่อ :  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นมาและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกเล้ย รูปแบบการจำหน่าย แนวโน้มทางการตลาด รวมทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการส่งเสริมอาชีพของชุมชนในการผลิตหมวกกุยเล้ยของตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา