previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

โครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : โครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  ดร.พรัชรา  ทิพยมหิงค์ สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2548 จำนวนหน้า : 81 หน้า บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการสืบทอดการทำขนมจากเริ่มจาการรับประทานภายในครอบครัว เป็นการสืบทอดระบบครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ไม่มีการจดบันทึกสูตรขั้นตอนการทำขนมจากไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้วิธีเล่าสู่กันและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และฝึกหัดทำด้วยตนเอง วิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหาแนะทางในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมจาก รวมทั้งการนำเสนอการจัดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อที่สามาถเชื่อมโยงความรู้ผ่านเครือข่ายให้กับชุมชน […]

Read More »