วิจัย : วัฒนธรรมพิ้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : วัฒนธรรมพิ้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย :  รองศาสตราจารย์นารี  สาริกะภูติ

สถาบัน/หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู ฉะเชิงเทรา

ปี  :  –

จำนวนหน้า : 84 หน้า

บทคัดย่อ : ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมาแต่อดีต เคยเป็นชุมชนเก่าแก่มาช้านาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือ เป็นพื้นที่ๆคน อพยพจากลาว กัมพูชา และมอญ เข้ามาตั้งรกรากอยุ่เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลทางการเมืองและภูมิศาสตร์ กลุ่มเหล่านี้นับถือพุทธศาสนา เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา ชนกลุ่มน้อยดังกล่าวนี้จึงรับวัฒนธรรมหลวงที่ เนื่องด้วยพุทธศาสนาที่แพร่กระายมายังหมู่บ้าน เข้าผสมผสานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งวิถีชีวิตของเรา