previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัย :  อารียา  บุญทวี สถาบัน/หน่วยงาน : งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะมนุษศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2556 ปี  : 2556 จำนวนหน้า : 163 หน้า บทคัดย่อ :งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาความต้องการในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ตำบลเทพราช […]

Read More »