previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพ ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้วิจัย :  อารียา บุญทวี หัวหน้าโครงการ จินดา เนื่องจานงค์ ผู้ร่วมวิจัย วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย  สถาบัน/หน่วยงาน : งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา […]

Read More »