แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพ ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้วิจัย :  อารียา บุญทวี หัวหน้าโครงการ จินดา เนื่องจานงค์ ผู้ร่วมวิจัย วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย 

สถาบัน/หน่วยงาน : งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปี  : 2558

จำนวนหน้า : 221 หน้า

บทคัดย่อ : แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงทรา