บทความ : ฉะเชิงเทราเมืองหน้าด่าน

ผู้แต่ง  : อิงตะวัน  แพรลูกอินทร์

ชื่อบทความ : ฉะเชิงเทราเมืองหน้าด่าน

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปีพิมพ์ : –

ฉบับที่ : –

หน้าที่ : 52 – 56