บทความ : ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง : นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นาย นรินทร์ คำวิเชียร

ชื่อบทความ : ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปีพิมพ์ : 2556

ฉบับที่ : 9 ปีที่ 9

หน้าที่ : 37 – 41