วารสาร : ราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปีที่14 ฉบับที่ 14/2562

ชื่อวารสาร : ราชนครินทร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปีที่14 ฉบับที่ 14/2562

ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หน้า : 108

ปีพิมพ์ : 2562

ฉบับที่ : 14 ปีที่ 14