previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

รายงานการวิจัยประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร / วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์

รายงานการวิจัยประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร / วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ โดย: วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์. ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2563 รายละเอียดตัวเล่ม: 59 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.ชื่อเรื่องอื่น: ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร. หัวเรื่อง: วัดโสธรวรารามวรวิหาร — ประวัติ | หลวงพ่อโสธร — ประวัติ | หลวงพ่อโสธร (พระพุทธรูป) | พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม — วิจัย — ไทย — ฉะเชิงเทรา (ภาคตะวันออก) | ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร — […]

Read More »

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพ ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้วิจัย :  อารียา บุญทวี หัวหน้าโครงการ จินดา เนื่องจานงค์ ผู้ร่วมวิจัย วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย  สถาบัน/หน่วยงาน : งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา […]

Read More »

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัย :  อารียา  บุญทวี สถาบัน/หน่วยงาน : งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ คณะมนุษศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2556 ปี  : 2556 จำนวนหน้า : 163 หน้า บทคัดย่อ :งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาความต้องการในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ตำบลเทพราช […]

Read More »

วิจัย : วัฒนธรรมพิ้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : วัฒนธรรมพิ้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  รองศาสตราจารย์นารี  สาริกะภูติ สถาบัน/หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู ฉะเชิงเทรา ปี  :  – จำนวนหน้า : 84 หน้า บทคัดย่อ : ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมาแต่อดีต เคยเป็นชุมชนเก่าแก่มาช้านาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือ เป็นพื้นที่ๆคน อพยพจากลาว กัมพูชา […]

Read More »

รายงานการวิจัยและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยงริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงบริเวณโบราณสถานที่ อาคารไม้สักทอง ค่ายทหารศรีโสธร และตลาดบ้านใหม่ (ตลาดริมน้ำเดิม)ให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

หัวเรื่อง : โครงการวิจัย รายงานการวิจัยและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยงริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงบริเวณโบราณสถานที่ อาคารไม้สักทอง ค่ายทหารศรีโสธร และตลาดบ้านใหม่ (ตลาดริมน้ำเดิม)ให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ผู้วิจัย :  คนึงนิตย์  ชื่นค้า และคณะ สถาบัน/หน่วยงาน :  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนันสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ปี  : 2548 จำนวนหน้า : 266 หน้า บทคัดย่อ : เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เชิงวิจัย 6 ประการ คือ […]

Read More »

โครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : โครงการวิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  ดร.พรัชรา  ทิพยมหิงค์ สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2548 จำนวนหน้า : 81 หน้า บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการสืบทอดการทำขนมจากเริ่มจาการรับประทานภายในครอบครัว เป็นการสืบทอดระบบครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ไม่มีการจดบันทึกสูตรขั้นตอนการทำขนมจากไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้วิธีเล่าสู่กันและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และฝึกหัดทำด้วยตนเอง วิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหาแนะทางในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมจาก รวมทั้งการนำเสนอการจัดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อที่สามาถเชื่อมโยงความรู้ผ่านเครือข่ายให้กับชุมชน […]

Read More »