previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  นางสาวลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล   สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2550 จำนวนหน้า : 259 หน้า บทคัดย่อ : การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตนำ้ตาลจากตาลโตนด เพื่อการส่งเสริมและสืบทอดวัฒนะรรมภูมิปัญญาการประกอบอาชีพผลิตน้ำตาลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ […]

Read More »

รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  ผ่องศรี  มาสขาว อารียา   บุญทวี วาทิตา  เอื้อเจริญ สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2547 จำนวนหน้า : 81 หน้า บทคัดย่อ :  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นมาและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกเล้ย […]

Read More »

วิจัย : ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย :  วิชัย  พงษ์โหมด บุญมา  พงษโหมด สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : 2547 จำนวนหน้า : 111 หน้า บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบข้อมูลการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอยุ่ในชุดวิชาสารนิพนธ์หลักสูตรประกาศนียบีตร บัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 818 หมู่บ้าน […]

Read More »

วิจัย : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว

หัวเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว ผู้วิจัย :  นิสา เมลานนท์ สถาบัน/หน่วยงาน : ภาควิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี  : – จำนวนหน้า : 62 หน้า บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้น วิเคราะห์และรายงานศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ไว้มิให้สูญหาย และคงอยู่คู่บ้านเมืองไปตราบนานเท่านาน โดยเฉพาะละครชาตรเมืองแปดริ้ว […]

Read More »

งานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน

หัวเรื่อง :  กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน  กิ่งอำเภอคลองเขื่อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย  :  นายจินดา  เนื่องจำนงค์ ดร.เทพนคร   ทาคง น.ส.อารียา  บุญทวี นายชูชาติ  นาโพตอง นายกิจจา   สิงห์ยศ นางอรวรรณ  แสงอรุณ น.ส.นวลลออ   อนุสิทธิ์ สถาบันหน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา ปี : […]

Read More »

งานวิจัย : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน) ผู้วิจัย : นางสาวอารียา  บุญทวี หัวหน้าโครงการวิจัย นายจินดา  เนื่องจำนงค์  ผู้ร่วมวิจัย นายวชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) […]

Read More »