previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

งานวิจัย : รายงานการวิจัยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     ผู้วิจัย : นายจินดา  เนื่องจำนงค์   ผู้วิจัย น.ส.อารียา  บุญทวี  ผู้วิจัย นายกิจจา  สิงห์ยศ  ผู้วิจัย น.ส.อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม  ผู้วิจัยร่วม น.ส.นวลลออ  อนุสิทธิ์  ผู้วิจัยร่วม น.ส.ฐิติรัตน์  เอนกสุวรรณกุล  ผู้วิจัยร่วม นายนวพันธ์  เที่ยงเจริญ  […]

Read More »

งานวิจัย : รายงานการวิจัย เรื่อง ความเชื่อของประชาชนต่องานประเพณีปิดทองพระพุทธชินราชของวัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง ความเชื่อของประชาชนต่องานประเพณีปิดทองพระพุทธชินราชของวัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย : นางสาวอารียา บุญทวี สถาบัน / หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ปี : 2556 จำนวนหน้า : 58  หน้า บทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ […]

Read More »

งานวิจัย : รายงานการจัยกระบวนการการสืบสานประเพณีแห่งธงตะขาบของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง :   กระบวนการสืบสานประเพณีแห่งธงตะขาบของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย : จินดา  เนื่องจำนงค์  ที่ปรึกษา อารียา  บุญทวี  ที่ปรึกษา ณัฐปนนท์  สิงห์ยศ  ที่ปรึกษา สุรพล  โต๊ะสีดา  ผู้วิจัย สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี : 2555 จำนวนหน้า […]

Read More »

งานวิจัย : รวมผลงานวิจัยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หัวเรื่อง : รวมผลงานวิจัย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีพ.ศ. 2548 – 2553 ผู้จัดทำ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ปี : พ.ศ. 2548 – 2553 จำนวนหน้า : 97 หน้า

Read More »