previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นารี  สาริกกะภูติ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2528 บรรณลักษณ์ : 85 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. สาระสังเขป : ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสำคัญมาตั้งแต่อดีต เคยเป็นชุมชนเก่ามาช้านาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือเป็นพื้นที่ๆคนอพยพ จากลาว […]

Read More »

งานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน

หัวเรื่อง :  กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน  กิ่งอำเภอคลองเขื่อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย  :  นายจินดา  เนื่องจำนงค์ ดร.เทพนคร   ทาคง น.ส.อารียา  บุญทวี นายชูชาติ  นาโพตอง นายกิจจา   สิงห์ยศ นางอรวรรณ  แสงอรุณ น.ส.นวลลออ   อนุสิทธิ์ สถาบันหน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา ปี : […]

Read More »

งานวิจัย : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวเรื่อง : ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน) ผู้วิจัย : นางสาวอารียา  บุญทวี หัวหน้าโครงการวิจัย นายจินดา  เนื่องจำนงค์  ผู้ร่วมวิจัย นายวชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ 3 ภาษา(ไทย – อังกฤษ – จีน) ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2560 บรรณลักษณ์ : 91 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 […]

Read More »

หนังสือวิชาการ : 100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์

ชื่อเรื่อง : 100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์ ผู้แต่ง : สุพจน์ สุกปลั่ง…[และคนอื่นๆ] พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,2547 บรรณลักษณ์ : 76 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. สาระสังเขป : 100 อำภอบ้านโพธิ์ ที่ระลึกพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ และแลอง100ปี อำเภอบ้านโพธิ์ 15 มกราคม […]

Read More »

เอกสารองค์ความรู้ : การละเล่นของเด็กไทย

ชื่อเรื่อง : การละเล่นของเด็กไทย ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, บรรณลักษณ์ : 32 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม. สาระสังเขป : การละเล่นของเด็กไทย เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยแบบเรียบง่าย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน แต่ละท้องถิ่น […]

Read More »