previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Slider

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจังหวัด ประกอบด้วย ที่ราบเชิงเขามีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก และที่ราบลุ่มแม่น้ำ จากทางทิศตะวันออกสุดจรดด้านตะวันตก ดังนั้น พื้นที่เกษตรกรรมจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นที่ราบลูกฟูกเหมาะแก่การทำไร่ และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่เฉพาะในเขตอำเภอพนมสารคาม และอำเภอแปลงยาว ส่วนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด บริเวณอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง พื้นที่ส่วนนี้อยู่ในเขตชลประทานเหมาะแก่การทำนาข้าว ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะสภาพภูมิอากาศเป็นแบบเขตเมืองร้อน หรืออากาศร้อนขึ้น แถบเส้นศูน์ อณหภูมิ จะสูงเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม […]

Read More »

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอพนมสารคาม

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอพนมสารคาม ผู้แต่ง :ประเสริฐ ศีลรัตนา จินดา เนื่องจำนงค์ พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2547 บรรณลักษณ์ : 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. สาระสังเขป : อำเภอพนมสารคาม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

Read More »

หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ อ.คลองเขื่อน

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอคลองเขื่อน ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2556 บรรณลักษณ์ : 63 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม. […]

Read More »

สัญลักษณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

    ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “ภาพโบสถ์”   หมายถึง ที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมือง ตำนานเล่าว่าเป็นพระพุทธรูปปาฏิหาริย์ ลอบทวนน้ำมาขึ้นที่จังหวัด ชาวเมืองเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันดาลให้ดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้อักษรย่อว่า “ฉช” คำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา “แม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิต                 พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร    พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย       อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์”

Read More »

ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา

  จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือที่นิยมเรียกกันว่า “แปดริ้ว” นั้นมาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า เมืองนี้เป็นอู่ข้าว อู่น้ำ ในน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด โดยเฉพาะปลาช่อน ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดมีชุกชุมและขนาดใหญ่เมื่อนำมาแล่เพื่อตากทำปลาแห้ง ต้องแล่ออกถึงแปดริ้ว เมืองนี้จึงเรียกว่า “แปดริ้ว” ตามขนาดของปลาช่อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง สำหรับชื่อ “ฉะเชิงเทรา” ในปัจจุบันเป็นไปได้ว่าชาวเมืองสมัยโบราณอาจเรียกชื่อแม่น้ำบางประกงว่า คลองลึก หรือ คลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็น แต่ด้วยอิทธิพลเขมรจึงเรียกชื่อแม่น้ำเป็นภาษาเขมรว่า “สตึงเตรง” “ฉทึงเทรา” ซึ่งแปลว่าคลองลึก ครั้นเรียกกันนานๆ ต่อมาเสียงเลยเพี้ยนกลายเป็น”ฉะเชิงเทรา” หรือ “แซงเซา” […]

Read More »