องค์ความรู้ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราองค์ความรู้
  1. องค์ความรู้เรื่อง “เรือมด”
  2. องค์ความรู้ เครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุดที่ 1 – 7
  3. องค์ความรู้ย้อนรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผ่านมืองฉะเชิงเทรา (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
  4. องค์ความรู้เทคนิคการย้อมผ้าสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าไทยสู่การสร้างเอกลักษณ์ชองชุมชนบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา(ไม่มีไฟล์เอกสาร)
  5. องค์ความรู้เรื่องดอกสารภี : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
  6. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น – ผ้าไทย กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  7. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องกระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา
  8. องค์ความรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อในขนมไทย ” Culture and Belief of “Desseris”