ฉบับอำเภอบางปะกง

ผู้แต่ง :วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์ ,สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ,ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง, นวงลออ อนุสิทธิ์, ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ, ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล, สุรพล โต๊ะสีดา, อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2558

บรรณลักษณ์ : 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : อำเภอบางปะกงมีลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นราบลุ่มแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลเล็กน้อย พื้นที่บางส่วนอยุ่ติดทะเล เป็นป่าชายเลน ทำให้แม่น้ำบางปะกงมีสภาพ น้ำจืดน้ำเค็มสลับกันประมาณ 6 เดือน ก่อให้เกิดรูปแบบวิถีการหล่อเลี้ยงชีวิต วัฒนธรรมเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกง มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ ศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ควรค่าศึกษาและอนุรักษ์ไว้ศึกษาต่อไป