ฉบับอำเภอเมือง

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา : ฉบับอำเภอเมือง

ผู้แต่ง :ประเสริฐ ศีลรัตนา จินดา เนื่องจำนงค์

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2547

บรรณลักษณ์ : 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : เมืองฉะเชิงเทราในอดีต นับตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชะานีหรือก่อนหน้านี้หากจะสืบหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โดยอาศัยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อัษร หรือหลักฐานทางด้านโบราณคดีนั่นนับเป็นสิ่งที่หายาก จะมีก็แตหลักฐานที่เป็นคำบอกเล่า กล่าวขานสืบต่อกันมาเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ ปรากฏการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุและสถานที่ ล้วนไม่สามารถจะยืนยัน ได้แน่ชัดลงไปว่าจริงหรือเท็จประการใด จึงทำให้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับฉะเชิงเทรา ทั้งที่เป็นประวัติความเป็นมาของเมือง สถานที่ วัตถุ ฯลฯ ในช่วงก่อนกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ส่วนใหญ่ยังอยุ่ในลักษณะคลุมเครือ