ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์

ผู้แต่ง : อารียา บุญทวี, วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์, สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ, ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง, นวงลออ อนุสิทธิ์, ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ, ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล, สุรพล โต๊ะสีดา, อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2556

บรรณลักษณ์ : 74 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : การตั้งชุมชนของคนในสมัยดบราณมักเลือกทำเลอยุ่ใกล้แหล่งน้ำ เมื่ออพยพมาตั้งบ้านเรือนหลายๆ ครัวเรือนมากขึ้น ก็เกิดเป็นหมุ่บ้าน แล้วจึงสร้างวัด หรือศาสนสถานเอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ถ้าหากจะคาดคะเนว่าชุมชนใดมีอายุเท่าใด หลักฐานที่พอจะเป็นที่เชื่อถือได้ก็คือวัด