ฉบับอำเภอสนามชัยเขต

ชื่อเรื่อง : แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับอำเภอสนามชัยเขต

ผู้แต่ง :ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : –

พิมพ์ลักษณ์ :  เอ็มเอ็น ออฟเซท จำกัด ฉะเชิงเทรา

บรรณลักษณ์ : 100 หน้า :  –  ซม. 2561

สาระสังเขป : อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองเป็น 4 ตำบลได้แก่ ตำบลคู้ยายหมี ตำบลท่ากระดาน ตำบลลาดกระทิง และตำบลทุ่งพระยามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีภูเขาและป่าไม้ มีลำคลองเป็นแนวกั้นเขต มีปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ทางศิลปและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ทางการเกษตร รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรนำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ให้แก่อเภอสนามชัยเขต