ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราฉบับไทย-อังกฤษ = Thai-English booklet local cultures and traditions in Chachoengsao

ผู้แต่ง : ผู้แต่งร่วม: อารียา บุญทวี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.9593 ป332

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2557

บรรณลักษณ์ : 92 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มีพันธกิจในการส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสร้างสรรค์งานศิลปะ วัฒนธรรม เป็นที่พึ่งทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เล็งเห็นว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจจึงได้ร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ จึงได้จัดทำหนังสือ ประเพณีวัฒธรรมท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับไทย – อังกฤษ เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ วิถีชวิติ ความเชื่อ ประเพณีในจังหวัดฉะเชิงเทราที่สืบทอดต่อกันมาให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบ