องค์ความรู้วัฒธรรมท้องถิ่น เรื่อง “การละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเบจญบูรพา”Thai – English Booklet “Thai Traditional Games in the Five Eastern Province Cluster”

ผู้แต่ง : คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2558

บรรณลักษณ์ : 124 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : ในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับสาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหนังสือความรุ้วัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง “การละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเบจญบูรพา” ฉบับไทย – อังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน และเผยแพร่การละเล่นซึ่งเป็นภูมิปัญญา วิถีชีวิตให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ