รายงานการวิจัยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/นายจินดา  เนื่องจำนงค์  

ผู้วิจัย :

  1. นายจินดา  เนื่องจำนงค์   ผู้วิจัย
  2. น.ส.อารียา  บุญทวี  ผู้วิจัย
  3. นายกิจจา  สิงห์ยศ  ผู้วิจัย
  4. น.ส.อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม  ผู้วิจัยร่วม
  5. น.ส.นวลลออ  อนุสิทธิ์  ผู้วิจัยร่วม
  6. น.ส.ฐิติรัตน์  เอนกสุวรรณกุล  ผู้วิจัยร่วม
  7. นายนวพันธ์  เที่ยงเจริญ  ผู้วิจัยร่วม

สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปี  : 2551

จำนวนหน้า : 85 หน้า

บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง