รายงานการวิจัย เรื่อง ความเชื่อของประชาชนต่องานประเพณีปิดทองพระพุทธชินราชของวัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย : นางสาวอารียา บุญทวี
สถาบัน / หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  ปี : 2556

จำนวนหน้า : 58  หน้า

บทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาความเชื่อของประชาชนที่มีต่อประเพณีปิดทองหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดทางข้ามน้อย
  2. เพื่อสืบสานประเพณีปิดทองหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดทางข้ามน้อย