รายงานการจัยกระบวนการการสืบสานประเพณีแห่งธงตะขาบของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย :

  1. จินดา  เนื่องจำนงค์  ที่ปรึกษา
  2. อารียา  บุญทวี  ที่ปรึกษา
  3. ณัฐปนนท์  สิงห์ยศ  ที่ปรึกษา
  4. สุรพล  โต๊ะสีดา  ผู้วิจัย

สถาบัน/หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปี : 2555

จำนวนหน้า : 124 หน้า

บทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการสืบสานประเพณีแห่ธงตะขาบ รวมทั้งศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีแห่งธงตะขาบ ของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา