เอกสารองค์ความรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อใน”ขนมไทย”Culture and Belief of “Desseris”

ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,

บรรณลักษณ์ : 36 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

สาระสังเขป : ขนมไทยเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญญาลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง แน่นอนว่าชื่ออันเป็นมงคลและเปี่ยมไปด้วยความหมายของขนมแต่ละชนิดได้มีการไปเชื่อมโยงกับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งเชื่อกันว่าจะสามารถนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากความเชื่อนี้เองที่ทำให้ขนมไทยแต่ละชนิดมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป จากเหตุผลนี้เองที่ทำให้กล่าวไว้ว่า ขนมไทยมีอิทธิพล ต่อการกำหนดความเชื่อและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยในหลายยุคหลายสมัย