กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน

ผู้วิจัย  :  นายจินดา  เนื่องจำนงค์, ดร.เทพนคร   ทาคง, น.ส.อารียา  บุญทวี, นายชูชาติ  นาโพตอง, นายกิจจา   สิงห์ยศ, นางอรวรรณ  แสงอรุณ, น.ส.นวลลออ   อนุสิทธิ์

สถาบันหน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ  วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา

ปี : 2550

จำนวนหน้า : 70 หน้า

บทคัดย่อ : การวิจัยนี้มี /วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาการแปรรูปตะไคร้
๒. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เรื่องตะไคร้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ประชากรหมู่ ๒,๓ และหมู่ ๔ ต.คลองเขื่อน กิ่งอ.คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในชุมชน