การละเล่นของเด็กไทย

ชื่อเรื่อง : การละเล่นของเด็กไทย

ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,

บรรณลักษณ์ : 32 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

สาระสังเขป : การละเล่นของเด็กไทย เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยแบบเรียบง่าย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน แต่ละท้องถิ่น สืบทอดต่อๆกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งสืบทอดต่อกันมา ซึ่งนับวันก็จะเสียหายไปกับการเวลา ในปัจจุบันก็ยังมีการละเล่นอยู่บ้างในโอกาสต่างๆ