บทความ : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหม บ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหม บ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :