บทความ : การจัดเก็บข้อมูลการผลิตเรือจำลอง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลการผลิตเรือจำลอง  ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :