บทความ : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานอีจู้ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานอีจู้ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :