วิจัย : ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา/ วิชัย  พงษ์โหมด, บุญมา  พงษโหมด

ผู้วิจัย :  วิชัย  พงษ์โหมด, บุญมา  พงษโหมด

สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปี  : 2547 หน้า 111 หน้า

บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบข้อมูลการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอยุ่ในชุดวิชาสารนิพนธ์หลักสูตรประกาศนียบีตร บัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 818 หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติของแต่ละหมู่บ้าน และเพื่ออธิบายการตั้งถิ่นฐาน ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์