วิจัย : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว/ผู้วิจัย :  นิสา เมลานนท์

ผู้วิจัย :  นิสา เมลานนท์

สถาบัน/หน่วยงาน : ภาควิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปี  : –

จำนวนหน้า : 62 หน้า

บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้น วิเคราะห์และรายงานศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ไว้มิให้สูญหาย และคงอยู่คู่บ้านเมืองไปตราบนานเท่านาน โดยเฉพาะละครชาตรเมืองแปดริ้ว ซึ่งนับวันจะเลือนไปจากความทรงจำ เรียกได้ว่าการแสดงรูปแบบดั้งเดิมนั้นได้สูญหายไปแล้ว เพราะขาดผู้อนุรักษ์รักษา ศิลปินละครชาตรีรุ่นเก่าเหลืออยู่น้อยมาก จึงมีความประสงค์จะศึกษา และวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน