การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย :  นางสาวลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล

สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปี  : 2550

จำนวนหน้า : 259 หน้า

บทคัดย่อ : การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตนำ้ตาลจากตาลโตนด เพื่อการส่งเสริมและสืบทอดวัฒนะรรมภูมิปัญญาการประกอบอาชีพผลิตน้ำตาลโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีถิ่นฐานอยู่ใน5หมู่บ้านของตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา