การวิจัยและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยงริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงบริเวณโบราณสถานที่ อาคารไม้สักทอง ค่ายทหารศรีโสธร และตลาดบ้านใหม่ (ตลาดริมน้ำเดิม)ให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ผู้วิจัย :  คนึงนิตย์  ชื่นค้า และคณะ

สถาบัน/หน่วยงาน :  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนันสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)

ปี  : 2548

จำนวนหน้า : 266 หน้า

บทคัดย่อ : เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เชิงวิจัย 6 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในเขตพื้นที่ตลาดบ้านใหม่ค่ายศรีโสธร โดยประยุกต์ใช้ระบบCECS เพื่อการศึกษาระดับกว้าง ประการที่สอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถระดับบุคลากรระดับท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ประการที่สาม เพื่อวางแผนหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารคุณภาพการท่องเที่ยงแบบยั่งยืน ประการที่สี่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตะหนักและการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในตลาดบ้านใหม่และค่ายศรีโสธร ประการที่ห้า เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกกลุ่มเยาวชนให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น และประการที่หก เพื่อ ประเมินผลการบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวแบยั่งยืนของตลาดบ้านใหม่และค่ายศรีโสธร