ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง :ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : –

พิมพ์ลักษณ์ :  เอ็มเอ็น ออฟเซท จำกัด ฉะเชิงเทรา

บรรณลักษณ์ : 144 หน้า :  –  ซม. 2562

สาระสังเขป : ในปี พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำ “หนังสือภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเกษตรอำเภอทุกท่านในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เกษตรกรที่เป็นต้นแบบทางการเกษตร อำเภอละ 3 ท่าน